OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia Ścieków (OŚ) jest zakładem, który ma za zadanie oczyścić ścieki i usunąć z nich zanieczyszczenia.

Jego produktami są: ścieki oczyszczone i osad (zagęszczony lub wysuszony).

W przypadku występowania na oczyszczalni spalarni osadu produktami są: ścieki oczyszczone i popiół.

W każdej oczyszczalni wyróżnia się trzy zasadnicze części – część mechaniczną, część biologiczną i część osadową.

W zależności od wielkości oczyszczalnie różnią się ilością urządzeń – ich wyposażenie przedstawia poniższy schemat.

Wyposażenie oczyszczalni

Ze względu na niższe wymagania dotyczące usuwania zanieczyszczeń w małych oczyszczalniach mają one uproszczone wyposażenie.

 

RLM – równoważna liczba mieszkańców (1 RLM = ilość zanieczyszczeń pochodząca średnio od 1 człowieka, wskaźnik służy także do przeliczania ładunków zanieczyszczeń z przemysłu)

Krata rzadka – urządzenie usuwające ze ścieków surowych zanieczyszczenia stałe o rozmiarach powyżej kilku centymetrów

Krata gęsta lub sito – urządzenie usuwające ze ścieków surowych zanieczyszczenia stałe o rozmiarach powyżej kilku milimetrów

Piaskownik i tłuszczownik – urządzenie (lub osobne urządzenia) usuwające ze ścieków surowych piasek i tłuszcz. Na małych oczyszczalniach jest często połączone ze sitem w jedno kompaktowe urządzenie.

Osadnik wstępny – osadnik w którym grawitacyjnie usuwana jest część zanieczyszczeń. Powstaje tu osad wstępny, który trafia do części osadowej.

Reaktor biologiczny – urządzenie, w którym następuje usuwanie zanieczyszczeń przez żywe organizmy (tzw. osad czynny). Może posiadać kilka stref – z mała ilością tlenu (strefa niedotleniona) i z dużą ilością tlenu (strefa natleniona). W zależności od ilości zanieczyszczeń tych stref może być nawet kilka (im większa oczyszczalnia, tym więcej stref).

Osadnik wtórny – urządzenie, w którym ze ścieków oczyszczonych usuwany jest osad nadmierny. Ściek oczyszczony trafia do odbiornika, osad nadmierny do części osadowej.

Zagęszczacz osadu – trafia tu osad wstępny i nadmierny. Usuwany jest tu nadmiar wody (osad zagęszczony ma około 95% wody).

Komora fermentacyjna – zagęszczony osad poddawany jest fermentacji. Powstaje tu biogaz, który jest ekologicznym źródłem energii.

Zagęszczony (w przypadku małych oczyszczalni) i zagęszczony i przefermentowany (w przypadku większych) osad zostaje zagęszczony (w zależności od rodzaju urządzenia osad zagęszczony posiada od 65 do 85% wody). W małych oczyszczalniach jest zagospodarowany rolniczo, w większych trafia do dalszej obróbki.

Suszarnia osadu – urządzenie usuwające wodę z osadu (osad wysuszony zawiera od 5 do 10 % wody). Wysuszony osad jest zazwyczaj współspalany w elektrowniach lub cementowaniach. Jest paliwem ekologicznym.

Spalarnia osadu – urządzenie przygotowujące osad zagęszczony do spalania i spalające osad. W wyniku tego procesu powstaje ciepło oraz popiół. Popiół może być wykorzystywany jako surowiec budowlany.

Schemat oczyszczalnia

LEKSYKON NAZW

Ścieki surowe– ścieki dopływające do oczyszczalni niosące wszystkie zanieczyszczenia.

Ścieki podczyszczone mechanicznie – ścieki pozbawione skratek, piasku, tłuszczu i zawiesin.

Ścieki oczyszczone – ścieki odprowadzane do odbiornika. Ładunek zanieczyszczeń jest tak minimalny, że w naturalnych warunkach następuje samooczyszczenie (ilość zanieczyszczeń biologicznych jest porównywalna z ilością zawartą w wodach naturalnych)

Skratki – zanieczyszczenia usunięte na kratach – są to zazwyczaj zanieczyszczenia pływające większych rozmiarów.

Osad wstępny – zanieczyszczenia usunięte w części   mechanicznej. Są to głównie zawiesiny i lekkie tłuszcze.

Osad czynny – mieszanina mikroorganizamów, których   zadaniem jest „skonsumowanie” ładunku zanieczyszczeń biologicznych. W zależności od ilości tlenu wiążą one azot lub fosfor.

Osad nadmierny – jest to nadmiar osadu czynnego.   Mikroorganizmy „konsumując” zanieczyszczenia mnożą się; zbyt duża   ich ilość reaktorze biologicznym jest szkodliwa dla procesu oczyszczania   ścieków.