Organizacje międzynarodowe zajmujące się problemem wody

Wiele organizacji, agend i programów funkcjonujących w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń podejmuje kwestię zanieczyszczonej wody jako jednego z podstawowych zagrożeń dla zdrowia i życia ogromnej liczby osób.

1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – jedna z organizacji działających w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa. Zajmuje się koordynowaniem międzynarodowych działań monitorujących wybuchy epidemii chorób takich jak SARS, malaria i AIDS. Oprócz tego WHO wspiera programy mające na celu zapobieganie i leczenie tych chorób i innych chorób zakaźnych (biegunkowych). Jako wyzwanie XXI wieku podkreśla ona potrzebę wzmocnienia walki o równy dostęp do opieki medycznej oraz walkę przeciwko transgranicznym (globalnym) zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

Więcej: http://www.who.int/en/

2. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) – powstał ponad 60 lat temu i jest największą organizacją na świecie, której działalność dedykowana jest dzieciom. Każdego roku ratuje zdrowie i życie 7 mln dzieci. W Polsce działa Polski Komitet Narodowy UNICEF. Reaguje w krytycznych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz organizacjami humanitarnymi UNICEF stwarza ośrodki natychmiastowej interwencji, by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy zapewniają im pomoc. UNICEF poprzez realizowane programy krajowe promuje równouprawnienie dziewczynek oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w politycznym, socjalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności.

Więcej: www.unicef.pl/

3. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – jest agendą ONZ powołaną w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy jakości życia. UNDP aktywnie wspiera działania na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju na całym świecie, szczególnie w krajach globalnego Południa.

Więcej: www.undp.org.pl

4. WaterAid – jest międzynarodową organizacją pozarządową, z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Misją organizacji jest poprawa życia ludzi poprzez zwiększenie ich dostępu do bezpiecznej wody, higieny i godnych warunków sanitarnych, szczególnie w najbiedniejszych społecznościach. WaterAid pracuje w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami nad zmianą polityki i praktyk państw mających wpływ na zapewnienie realizacji prawa do wody i godnych warunków sanitarnych. Podkreśla rolę poszanowania tego prawa w zmniejszeniu ubóstwa na świecie. Organizacja prowadzi liczne projekty, w których kieruje się między innymi zasadami równości, kwestiami równości kobiet oraz odpowiedzialności za nie.

Więcej: www.wateraid.org/uk/

5. Global Water Partnership (GWP) – jest międzynarodową siecią różnych instytucji i organizacji, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich poziomach. Powstała 1996 roku, jest finansowana przez Bank Światowy, UNDP, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Pod koniec 2010 roku, w skład sieci wchodziło 13 Regionalnych Partnerstw Wodnych, 79 Krajowych Partnerstw Wodnych, oraz 2359 Partnerstw zlokalizowanych w 157 krajach. Globalne Partnerstwo Wodne zajmuje się rzecznictwem, budową zasobów i rozpowszechnianiem informacji, które mają przyczynić się do zmiany w podejściu do problematyki wodnej. Stara się ona wyjaśnić, w jaki sposób woda i sprawy globalne są ze sobą powiązane.

Więcej: www.gwp.org/en/